प्रदेश कृषि राज्यमन्त्री र सभाशदद्वारा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र झुम्काको अनुगमन निरिक्षण