व्यवसायिक तरकारी खेती, फलफूल खेती प्रविधि तालिम

व्यवसायिक तरकारी खेती, फलफूल खेती प्रविधि तालिममा सहभागी अगुवा कृषक सहभागीहरुको विवरण

पुरुष : १४ जना र महिला : १३ जना गरी जम्मा सहभागी : २७ जना तालिममा सहभागी भएका छन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *