कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, झुम्काको अनुरोध

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, झुम्काको अनुरोध

आ.व.२०७७/०७८ को वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिकिकरण

आ.व.२०७७/०७८ को वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिकिकरण

प्रदेश कृषि राज्यमन्त्री र सभाशदद्वारा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र झुम्काको अनुगमन निरिक्षण

कृषि यन्त्र उपकरणको सुचना

कृषि-यन्त्र-उपकरणको-सुचन