उदेश्यहरु

कार्यविवरण

 • तालिम तथा क्षमता विकासका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको कार्यान्वयन इकाईको रुपमा कार्य गर्ने ।
 • प्रदेशस्तरको कृषि उद्यमी तथा व्यवसायीहरुको रोष्टर तथा अद्यावद्यिक गर्ने ।
 • कृषि उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय संचालनका लागि अवश्यक ज्ञान तथा सीप प्रदान गर्न तालिम अवश्यकता पहिचान गरी सो अनुरुप तालिम कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
 • तालिमको अवश्यकता पहिचान, प्रभावकारिता र अनुशरण सम्बन्धि अध्ययन गर्ने ।
 • सम्भाव्यताका आधारमा फार्म केन्द्रहरुमा सीपमूलक आवासिय व्यवहारिक तालिमहरु संचालन गर्ने ।
 • कृषि उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय संचालनका लागि अवश्यक पूर्वाधार तथा सुविधाको पहिचान गरी अवश्यक कार्यक्रम संचालन गर्न सहयोग गर्ने ।
 • कृषि उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय संचालनका लागि अवश्यक व्यवसायिक योजना तयारीमा सहयोग गर्ने ।
 • कृषि उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय संचालनमा अवश्यक सेवा सुविधा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकायहरुसंग समन्वय गर्ने गराउने ।
 • विभिन्न कृषि उद्यम तथा व्यवसाय संचालनका लागि आधारभूत जानकारीहरु प्रदान गर्ने ।
 • कृषि व्यवसाय तथा उद्यम गर्न चाहने युवा कृषकहरुलाई उद्यम तथा व्यवसाय संचालनमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने ।
 • तोकिएको शुल्क लिएर अन्य निकायबाट माग भए बमोजिम कृषि उद्यम तथा व्यवसाय संचालन एवं प्रवर्द्धन सम्बन्धी तालिमहरु संचालनको व्यवस्था गर्ने ।
 • कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रको परिषरलाई आधुनिक कृषि प्रविधि प्रदर्शन स्थलको रुपमा विकास गर्दै केन्द्रलाई प्रविधि सिकाई केन्द्रको रुपमा परिणत गर्ने ।
 • स्थानीय तह तथा प्रदेशस्तरमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरुको क्षमता अधिबृद्धि तथा बृत्ति विकास सम्बन्धी तालिमहरु संचालन गर्ने साथै कृषि क्षेत्रमा कार्यरत संघ, संस्थाका कृषि प्राविधिकहरुको मागका आधारमा क्षमता अधिबृद्धि तालिम संचालन गर्ने ।