परिचय

नेपालको संविधानको धारा ३०२(१) मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेकाे परिप्रक्ष्य तथा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ दफा ४(१,२) मा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण समिति गठन गर्ने व्यवस्था अनुरुप समिति गठन भई संविधानका अनुसूची ५,६,७,८ तथा ९ मा उल्लेख अधिकार सूचीको कार्यजिम्मेवारी विस्तृतीकरण गरी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रको संगठन संरचना २०७५/३/२६ मा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएको हो । प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विकास निर्देशनालय अन्तरगत रहने गरी स्थापित कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रको कार्यविवरण सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको सोच, नीति तथा कार्यक्रम एवं औचित्यताको आधारमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रको कार्यविवरण निर्धारण गरिएको छ ।