वीउ उत्पादन तथा वीउ विजन गुणस्तर व्यवस्थापन तालिम

आ.व.२०७८/०७९ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार वीउ उत्पादन तथा वीउ विजन गुणस्तर व्यवस्थापन तालिम मिति २०७८/११/१५ देखि ०७८/११/२० गते सम्म प्रदेश नं.१ का विभिन्न जिल्लाहरुबाट २४ जना कृषक सहभागिहरु बीच तालिम सम्पन्न गरियो । उक्त तालिम अवधिभर गरिएका क्रियाकलापहरु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *